۲۶ شهریور

جدول تعرفه خدمات چاپی پوستر آگهی نامه و تراکت

قیمت-تومان تعدادزینک(رنگ) جنس/گرم روکش تعداد اندازه کار ردیف
۹۹,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه۱۳۵ ۱۰۰۰ ۳۵*۵۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۱
۱۴۹,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه ۲۵۰ ۱۰۰۰ ۳۵*۵۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۲
۱۲۵,۰۰۰ چهاررنگ پشت طوسی ۲۵۰ ۱۰۰۰ ۳۵*۵۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۳
۸۲,۰۰۰ چهاررنگ تحریر ۷۰ ۱۰۰۰ ۳۵*۵۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۴
۴۷,۰۰۰ تک رنگ تحریر ۷۰ ۱۰۰۰ ۳۵*۵۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۵
۱۵۵,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه۱۳۵ ۲۰۰۰ ۳۵*۵۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۶
۱۰۳,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه۱۳۵ ۲۰۰۰ ۳۵*۲۵ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۷
۳۲۵,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه۱۳۵ ۵۰۰۰ ۳۵*۵۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۸
۱۲۳,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه۱۳۵ UV ۱۰۰۰ ۳۵*۵۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۹
۱۴۲,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه۱۵۰ سلفون ۱۰۰۰ ۳۵*۵۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۱۰
۱۵۲,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه۱۵۰ س. مات ۱۰۰۰ ۳۵*۵۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۱۱
۱۷۹,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه۳۰۰ گرمی UV ۱۰۰۰ ۳۵*۵۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۱۱
۱۹۹,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه۳۰۰ گرمی س. مات ۱۰۰۰ ۳۵*۵۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۱۲
۲۳۹,۰۰۰ پنح رنگ(+ طلایی) گلاسه۳۰۰ س. مات ۱۰۰۰ ۳۵*۵۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۱۳
۳۹۰,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه۱۳۵ UV ۵۰۰۰ ۳۵*۵۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۱۴
۷۵۰,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه۳۰۰ سلفون ۵۰۰۰ ۳۵*۵۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۱۵
۷۹۰,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه۳۰۰ س. مات ۵۰۰۰ ۳۵*۵۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۱۶
۱۰۵,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه۱۳۵ ۴۰۰۰ ۱۷*۲۴ تراکت و آگهی – چاپ یکرو با برش ۱۷
۱۰۶,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه۱۳۵ ۶۰۰۰ ۱۷*۱۶ تراکت و آگهی – چاپ یکرو با برش ۱۸
۱۰۷,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه۱۳۵ ۸۰۰۰ ۱۷*۱۲ تراکت و آگهی – چاپ یکرو با برش ۱۹
۸۹,۰۰۰ چهاررنگ تحریر ۷۰ ۸۰۰۰ ۱۷*۱۲ تراکت و آگهی – چاپ یکرو با برش ۲۰
۵۰,۰۰۰ تک رنگ تحریر ۷۰ ۸۰۰۰ ۱۷*۱۲ تراکت و آگهی – چاپ یکرو با برش ۲۱
۲۵۵,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه۱۷۰ UV ۱۰۰۰ ۷۰*۵۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۲۲
۲۰۲,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه۱۳۵ ۱۰۰۰ ۷۰*۵۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۲۳
۱۶۰,۰۰۰ چهاررنگ تحریر ۷۰ ۱۰۰۰ ۷۰*۵۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۲۴
۱۰۹,۰۰۰ دو رنگ تحریر ۷۰ ۱۰۰۰ ۷۰*۵۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۲۵
۷۹,۰۰۰ تک رنگ تحریر ۷۰ ۱۰۰۰ ۷۰*۵۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۲۶
۲۹۰,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه ۲۵۰ ۱۰۰۰ ۷۰*۵۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۲۷
۳۱۹,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه ۲۵۰ UV ۱۰۰۰ ۷۰*۵۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۲۸
۳۳۳,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه ۲۵۰ سلفون ۱۰۰۰ ۷۰*۵۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۲۹
۱,۲۵۰,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه۱۳۵ ۵۰۰۰ ۷۰*۱۰۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۳۰
۱,۵۳۰,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه۱۳۵ UV ۵۰۰۰ ۷۰*۱۰۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۳۱
۵۶۵,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه۱۳۵ ۱۰۰۰ ۷۰*۱۰۰ پوستر – تقویم – چاپ یکرو ۳۲
۲۲۵,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه۱۳۵ ۵۰۰۰ ۳۵*۲۵ آگهی نامه (نیازمندیها) – چاپ دورو ۳۳
۱۷۵,۰۰۰ چهاررنگ تحریر ۷۰ ۵۰۰۰ ۳۵*۲۵ آگهی نامه (نیازمندیها) – چاپ دورو ۳۴
۲۹۵,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه۱۳۵ UV ۵۰۰۰ ۳۵*۲۵ آگهی نامه (نیازمندیها) – چاپ دورو ۳۵
۲۷۰,۰۰۰ چهاررنگ ۹۰۰۰تحریر ۷۰(۱۰۰۰گلاسه) ۱۰,۰۰۰ ۳۵*۲۵ آگهی نامه (نیازمندیها) – چاپ دورو ۳۶
۴۲۵,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه۱۳۵ ۵,۰۰۰ ۳۵*۵۰ آگهی نامه (نیازمندیها) – چاپ دورو ۳۷
۶۱۰,۰۰۰ چهاررنگ گلاسه۱۳۵ UV ۵,۰۰۰ ۳۵*۵۰ آگهی نامه (نیازمندیها) – چاپ دورو ۳۸
به علت گران شدن کاغذ نرخ ها تغییر نموده است مهر ماه هشتادو نه

جهت دیگر خدمات چاپی به لینک های زیر مراجعه نمایید

تعرفه بروشور و کاتالوگ دفترچه ای

تعرفه فولدر , فاکتور و قبض

شرح پاکت نامه و نمونه طرح ها

تعرفه کارت ویزیت  و لیبل و امثال آن

فایل پی دی اف توضیحات و تعرفه کامل چاپ تقویم دیواری ۱۳۹۰

خواهشمند است پيغام و يا پيشنهاد بگذاريد: