خانم شیرالی

خانم شیرالی

هماهنگی

آشنایی کامل به مدیریت چاپ و اطلاعات چاپخانه ها و امور تبلیغات


HTML/CSS
Design
اطلاعات چاپ
Photoshop