برچسب - دانیال نبی

کوروش کبیر در کتب آسمانی و سخن دیگران

آیات قرآن کریم و روایات و مطالبی درباره کوروش کبیر

آیات قرآن کریم و روایات و مطالبی درباره کوروش کبیر آیات قران کریم و ترجمه   از تو درباره ذوالقرنین می پرسند بگو اکنون درباره او با شما سخن خواهم گفت و یسئلونک عن ذی القرنین قل ساتلو علیکم منه ذکراً او را در زمین پادشاهی دادیم و همه وسیب حکمروائی را برایش فراهم ساختیم انا مکنا له فی الارض و اتیناه من کل شی سببا بدینوسیله تا بدانجا راند که محل غروب خورشید است و چنان می نمید که خورشید در چشمه ی که [...]

ادامه مطلب...